Hover over me Tooltip text

ตารางการตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทุ่งสง - ควนไม้แดง
อายุรกรรมทั่วไป
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์
อังคาร อายุรแพทย์ อายุรแพทย์
พุธ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์
พฤหัสบดี อายุรแพทย์ อายุรแพทย์
ศุกร์ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์
อายุรกรรมโรคไต
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ นพ.วศิน บุญเพชร นพ.วศิน บุญเพชร
พฤหัสบดี นพ.ปุริม เจนพิริยประยูร นพ.ปุริม เจนพิริยประยูร
ศุกร์ - -
อายุรกรรมระบบประสาท
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ - -
อังคาร นพ.ณภัทร นภาพงศ์สุริยา -
พุธ พญ.ณิชนันท์ เฮ้งศิริ -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
อายุรกรรมโรคปอด
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ - -
อังคาร - นพ.วยุคุณธร์ วิวิธนาภรณ์
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
อายุรกรรมโรคเลือด
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ พญ.ชนิดา เดี่ยวฉิม -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
หอบหืด
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - นพ.วยุคุณธร์ วิวิธนาภรณ์
อายุรกรรมผู้สูงอายุ
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี พญ.จุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล -
ศุกร์ พญ.จุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล -
ศัลยกรรม
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ นพ.จักรพงษ์ จาตุรวาณิช พญ.ชมเดือน วัชรมน
พญ.ชมเดือน วัชรมน พญ.จุฑามาส เจนยงศักดิ์
อังคาร นพ.อลงกรณ์ ญาณสูตร พญ.สุธินี สุคนธามาศ
พญ.สุธินี สุคนธามาศ -
พุธ นพ.จักรพงษ์ จาตุรวาณิช นพ.จักรพงษ์ จาตุรวาณิช
พญ.ชมเดือน วัชรมน พญ.สิรีธร จับปรั่ง
พฤหัสบดี นพ.อลงกรณ์ ญาณสูตร พญ.จุฑามาส เจนยงศักดิ์
พญ.จุฑามาส เจนยงศักดิ์ -
ศุกร์ พญ.สุธินี สุคนธามาศ พญ.สิรีธร จับปรั่ง
พญ.สิรีธร จับปรั่ง -
ศัลยกรรมเด็ก
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ - -
อังคาร พญ.กมลทิพย์ ยุทธพงศ์ -
พุธ - -
พฤหัสบดี พญ.กมลทิพย์ ยุทธพงศ์ -
ศุกร์ - -
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ นพ.เจิดวิทย์ จินดาวัฒน์ -
อังคาร - -
พุธ นพ.เจิดวิทย์ จินดาวัฒน์ -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
ศัลยกรรมกระดูก
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ นพ.เชาว์คณ แซ่เฮง นพ.เชาว์คณ แซ่เฮง
นพ.อนุชิต ศิวาวุธ -
นพ.ณัฐพล ภักดี -
อังคาร นพ.ณัฐพล ภักดี นพ.ณัฐพล ภักดี
นพ.กรวิทย์ จงวิไลเกษม -
พุธ นพ.กรวิทย์ จงวิไลเกษม นพ.กรวิทย์ จงวิไลเกษม
นพ.อนุชิต ศิวาวุธ -
นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ -
พฤหัสบดี นพ.ธนากร ไชยชนะ นพ.ธนากร ไชยชนะ
นพ.เชาว์คณ แซ่เฮง -
ศุกร์ นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ
นพ.อนุชิต ศิวาวุธ -
นพ.ธนากร ไชยชนะ -
สูตินรีเวชกรรม
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ สูติแพทย์ สูติแพทย์
อังคาร สูติแพทย์ สูติแพทย์
พุธ สูติแพทย์ สูติแพทย์
พฤหัสบดี สูติแพทย์ สูติแพทย์
ศุกร์ สูติแพทย์ สูติแพทย์
ฝากครรภ์
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ สูติแพทย์ -
อังคาร สูติแพทย์ -
พุธ สูติแพทย์ -
พฤหัสบดี สูติแพทย์ -
ศุกร์ สูติแพทย์ -
กุมารเวชกรรม
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ กุมารแพทย์ กุมารแพทย์
อังคาร กุมารแพทย์ กุมารแพทย์
พุธ กุมารแพทย์ กุมารแพทย์
พฤหัสบดี กุมารแพทย์ กุมารแพทย์
ศุกร์ กุมารแพทย์ กุมารแพทย์
ตา
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ พญ.ศุภานัน สุขมาก -
อังคาร พญ.เสาวณิต จงวิไลเกษม -
พุธ นพ.วิรุต หนูขาว -
พฤหัสบดี พญ.ศุภานัน สุขมาก พญ.เสาวณิต จงวิไลเกษม
ศุกร์ นพ.วิรุต หนูขาว -
หู คอ จมูก
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ นพ.สนธยา เทพพิพิธ นพ.สนธยา เทพพิพิธ
อังคาร พญ.อรุณรัตน์ ดำเกลี้ยง พญ.อรุณรัตน์ ดำเกลี้ยง
พุธ พญ.ทิพย์มานา ตั้งชวลิต พญ.ทิพย์มานา ตั้งชวลิต
พฤหัสบดี โสต ศอ นาสิกแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์
ศุกร์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ -
เวชกรรมฟื้นฟู
วัน เช้า บ่าย
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์ พญ.สิริบูรณ์ เพชรบูรณ์ -
นพ.ธิติ วิริยาภรณ์ -
อังคาร - พญ.สิริบูรณ์ เพชรบูรณ์
- นพ.ธิติ วิริยาภรณ์
พุธ พญ.สิริบูรณ์ เพชรบูรณ์ -
นพ.ธิติ วิริยาภรณ์ -
พฤหัสบดี - พญ.สิริบูรณ์ เพชรบูรณ์
- นพ.ธิติ วิริยาภรณ์
ศุกร์ พญ.สิริบูรณ์ เพชรบูรณ์ -
นพ.ธิติ วิริยาภรณ์ -
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (อายุรกรรม)
วัน 16.00 -20.00 น.
จันทร์ พญ.ณิชนันท์ เฮ้งศิริ
อังคาร นพ.วศิน บุญเพชร
พุธ นพ.ปวรงค์ ลิ้มพันธ์อุดม
พฤหัสบดี พญ.จุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล / พญ.ชนิดา เดี่ยวฉิม
ศุกร์ พญ.บุปผามาศ เจริญคำ
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (ศัลยกรรม)
วัน 16.00 -20.00 น.
จันทร์ พญ.จุฑามาส เจนยงศักดิ์
อังคาร -
พุธ พญ.สิรีธร จับปรั่ง
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (ศัลยกรรมกระดูก)
วัน 16.00 -20.00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (กุมารเวชกรรม)
วัน 16.00 -20.00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ พญ.ชุติมา หงษา
พฤหัสบดี -
ศุกร์ พญ.ชุติมา สุนทรทรัพย์